Kontakt

Chocolat Frey AG
Bresteneggstrasse 4
5033 Buchs/AG

T +41(0) 62 836 26 26
F +41(0) 62 836 25 01
info@chocolatfrey.ch